Konsultacje społeczne są narzędziem umożliwiającym dwukierunkową komunikację mieszkańców z władzami. Sprawnie prowadzone konsultacje pomagają urzeczywistniać idee społeczeństwa obywatelskiego uspołeczniając proces podejmowania ważnych dla miasta decyzji.TRWAJĄCE KONSULTACJE

PARKING WIELOPOZIOMOWY - KIELCE – ZACHÓD - OBSZAR V.7.2 w rejonie ul. Krakowskiej i ul. Podklasztornej


Uwagi do projektu planu oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do 26.11.2018 r.

Czytaj więcej Zobacz na mapie


KONSULTACJE ZAKOŃCZONE

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kielce


Konsultacje dotyczące projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Uwagi i wnioski do projektu można składać od dnia 19.11.2018 r.

Czytaj więcej Zobacz na mapie

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Kielce na lata 2018-2022


Program Ochrony Środowiska przedstawia aktualny stan środowiska, określa hierarchię niezbędnych działań, które zmierzają do poprawy jego stanu, umożliwia koordynację decyzji ( w tym decyzji administracyjnych) podejmowanych przez różne podmioty i instytucje, dzięki czemu możliwe jest bardziej efektywne wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju ujętej w art. 5 Konstytucji RP i traktatach Unii Europejskiej. Jego istotą jest powiązanie rozwoju gospodarczego ze wzrostem jakości życia ludności i poprawą stanu środowiska przyrodniczego.
Zapoznaj się z niezbędną dokumentacją sprawy. Składanie uwag i wniosków w trwa od 24 października 2018 r. do 14 listopada 2018 r.:

Czytaj więcej Zobacz na mapie

Każdy mieszkaniec Kielc może mieć wkład w opracowanie miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu


Kielce są jednym z 44 miast, które biorą udział w projekcie „Opracowanie miejskich planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej100 tyś. Mieszkańców”
Celem projektu jest opracowanie strategii działań (Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu Miasta Kielce – MPA), które pozwolą na przystosowanie się miasta do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu. Mieszkańcy Kielc są kluczowymi uczestnikami procesu opracowania i konsultowania Miejskiego Planu Adaptacji.

Czytaj więcej Zobacz na mapie

Konsultacje na temat projektu "Standardy dostępności przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych miasta Kielce"


Dowiedz się w jaki sposób będziemy korzystali ze ”Standardów dostępności przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych miasta Kielce. zamierzeniu autorów projektu, Standardy mają ewoluować, odpowiadać na zmieniające się w czasie potrzeby, reagować na nowe kierunki rozwoju oraz podnosić jakość stosowanych rozwiązań.

FORMY KONSULTACJI:
1) w formie elektronicznej za pomocą poniższego formularza,
2) w formie papierowej na adres: Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta Biuro Planowania Przestrzennego 25-614 Kielce ul. Kozia 3,
3) spotkanie konsultacyjne : 8 PAŹDZIERNIKA 2018 r. O GODZ. 16.00, URZĄD MIASTA KIELCE, RYNEK 1 SPOTKANIE KONSULTACYJNE-CZYTAJ WIĘCEJ

Czytaj więcej Zobacz na mapie

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kielce


W związku z przystąpieniem do aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kielce przyjętego uchwałą Rady Miasta Kielce nr XXVI/531/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r., Urząd Miasta Kielce informuje o możliwości zgłoszenia zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, realizowanych na terenie Miasta Kielce

Czytaj więcej Zobacz na mapie

KIELCE PÓŁNOC - OBSZAR II.4.3 RADOMSKA - ul. Biskupa Mieczysława Jaworskiego, ul. Świętego Pawła i ul. Folwarcznej


Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE PÓŁNOC - OBSZAR II.4.3 RADOMSKA - ul. Biskupa Mieczysława Jaworskiego, ul. Świętego Pawła i ul. Folwarcznej” na obszarze miasta Kielce oraz prognozy oddziaływania na środowisko.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się 06.09.2018 r. o godzinie 16:00 w siedzibie Urzędu Miasta w Kielcach, ul. Rynek 1 – sala konferencyjna, I piętro.
Uwagi do projektu planu oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do 12.10.2018 r.

Czytaj więcej Zobacz na mapie

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KIELCE


Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji "ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KIELCE"
­­Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 31.07.2018 r. – 22.08.2018 r.
W wymienionym okresie zgodnie z art. 19 ust. 7 ustawy - Prawo energetyczne z dn. 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2017 roku, poz. 220 z późn. zmianami) osobom i jednostkom organizacyjnym zainteresowanym zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Kielce przysługuje prawo zgłaszania na piśmie wniosków, zastrzeżeń i uwag do projektu Aktualizacji.

Czytaj więcej Zobacz na mapie

MIEJSKI PLAN ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU


Kielce są jednym z 44 miast, które biorą udział w projekcie „Opracowanie miejskich planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej100 tyś. Mieszkańców”.
Celem projektu jest opracowanie strategii działań (Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu Miasta Kielce – MPA), które pozwolą na przystosowanie się miasta do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Czytaj więcej Zobacz na mapie

RAZ DWA PIEKOSZOWSKA!


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych poświęconych opracowywanemu miejscowemu planowi zagospodarowania przestrzennego "Kielce Zachód: al. Jerzego Szajnowicza – Iwanowa, ul. Piekoszowska, ul. Starowiejska."
Podczas konsultacji będziemy poruszać dwa zagadnienia:
1. Parking wielopoziomowy na rogu ul. Grunwaldzkiej i al. Jerzego Szajnowicza - Iwanowa.
2. Zagospodarowanie terenów na południe od ul. Piekoszowskiej.

KONSULTACJE TRWAJĄ DO 31.05.2018 R.

Czytaj więcej Zobacz na mapie

Projektu zmiany Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD - OBSZAR NIEWACHLÓW II” (w rejonie ulic: Batalionów Chłopskich, Malików)


Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu wyżej wymienionego planu oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Kielce:
1. w formie pisemnej,
2. ustnie do protokołu,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres zofia.biel@um.kielce.pl., pośrednictwem geoportalu www.gis.kielce.eu
Uwagi do projektu planu oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do 04.06.2018 r.

Czytaj więcej Zobacz na mapie

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR II: WITOSA, SIEJE"


Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu wyżej wymienionego planu oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Kielce:
1. w formie pisemnej,
2. ustnie do protokołu,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres zofia.biel@um.kielce.pl., pośrednictwem geoportalu www.gis.kielce.eu
Uwagi do projektu planu oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do 13.04.2018 r.

Czytaj więcej Zobacz na mapie

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE PÓŁNOC - OBSZAR II.3 WARSZAWSKA - RADOMSKA - SIKORSKIEGO - PÓŁNOCNA DOLINA SILNICY”


Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 12.03.2018 r. – 12.04.2018 r.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się 22.03.2018 r. o godzinie 16:00 w siedzibie Urzędu Miasta w Kielcach, ul. Rynek 1 – sala konferencyjna, I piętro.
Uwagi do projektu planu oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do 07.05.2018 r.

Czytaj więcej Zobacz na mapie

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE POŁUDNIE – OBSZAR IV.2.2 U ZBIEGU ULIC WRZOSOWEJ I KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI” na obszarze miasta Kielce oraz prognozy oddziaływania na środowisko.


Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 12.02.2018 r. do 14.03.2018 r.
­Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się 07.03.2018 r. o godzinie 16:00 w siedzibie Urzędu Miasta w Kielcach, ul. Rynek 1 – sala konferencyjna, I piętro.
Zainteresowani mogą wnosić uwagi do projektu wyżej wymienionego planu oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Kielce:
1. w formie pisemnej,
2. ustnie do protokołu,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres zofia.biel@um.kielce.pl, pośrednictwem geoportalu

Czytaj więcej Zobacz na mapie

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE POŁUDNIE – OBSZAR IV.2.2 U ZBIEGU ULIC WRZOSOWEJ I KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI” na obszarze miasta Kielce oraz prognozy oddziaływania na środowisko.


Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 06.06.2018 r. do 05.07.2018 r.
­Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się 12.06.2018 r. o godzinie 16:00 w siedzibie Urzędu Miasta w Kielcach, ul. Rynek 1 – sala konferencyjna, I piętro.
Zainteresowani mogą wnosić uwagi do projektu wyżej wymienionego planu oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Kielce:
1. w formie pisemnej,
2. ustnie do protokołu,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres zofia.biel@um.kielce.pl, pośrednictwem geoportalu

Czytaj więcej Zobacz na mapie

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE PÓŁNOC - OBSZAR II.2 CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWE U ZBIEGU ULIC ZAGNAŃSKIEJ I JESIONOWEJ” oraz prognozy oddziaływania na środowisko.


Zainteresowani mogą wnosić uwagi do projektu wyżej wymienionego planu oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Kielce
1. w formie pisemnej,
2. ustnie do protokołu,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres zofia.biel@um.kielce.pl, pośrednictwem geoportalu www.gis.kielce.eu

Czytaj więcej Zobacz na mapie

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE WSCHÓD – OBSZAR III.3 OSTROGÓRKA – Wojska Polskiegoj ” oraz prognozy oddziaływania na środowisko.


Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE WSCHÓD – OBSZAR III.3 OSTROGÓRKA – Wojska Polskiego” oraz prognozy oddziaływania na środowisko.
­­Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 19.01.2018 r. do 20.02.2018 r.
­Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się 06.02.2018 r. o godzinie 16:00 w siedzibie Urzędu Miasta w Kielcach, ul. Rynek 1 – sala konferencyjna, I piętro. Zainteresowani mogą wnosić uwagi do projektu wyżej wymienionego planu oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Kielce:
1. w formie pisemnej,
2. ustnie do protokołu,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres zofia.biel@um.kielce.pl lub za pośrednictwem poniższego formularza online.

Czytaj więcej Zobacz na mapie

KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.4.2: AL. JERZEGO SZAJNOWICZA – IWANOWA, UL. PIEKOSZOWSKA, UL. STAROWIEJSKA


Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o o podjęciu przez Radę Miasta Kielce uchwały Nr XLVII/1086/2017 z dnia 19 października 2017 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.4.2: AL. JERZEGO SZAJNOWICZA – IWANOWA, UL. PIEKOSZOWSKA, UL. STAROWIEJSKA” oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą wnosić uwagi do projektu wyżej wymienionego planu oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Kielce:
1. w formie pisemnej,
2. ustnie do protokołu,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres zofia.biel@um.kielce.pl., pośrednictwem geoportalu www.gis.kielce.eu

Czytaj więcej Zobacz na mapie

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE PÓŁNOC - OBSZAR II.4.3- RADOMSKA- ul. Biskupa Mieczysława Jaworskiego, ul. Świętego Pawła i ul. Folwarcznej ” oraz prognozy oddziaływania na środowisko.


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się 20.09.2017 r. o godzinie 16:00 w siedzibie Urzędu Miasta w Kielcach, ul. Rynek 1 – sala konferencyjna, I piętro. Zainteresowani mogą wnosić uwagi do projektu wyżej wymienionego planu oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Kielce:
1. w formie pisemnej,
2. ustnie do protokołu,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres zofia.biel@um.kielce.pl lub za pośrednictwem poniższego formularza online.

Uwagi do projektu planu oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do 20.10.2017 r. na adres: URZĄD MIASTA KIELCE, Rynek 1, 25-303 Kielce.

Czytaj więcej Zobacz na mapie

Konsultacje Społeczne ta temat modernizacji ścieżek rowerowych w naszym Mieście.


Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej.
W związku z przygotowywaniem dokumentacji projektowej, w dniach 27.10.2017 r. – 10.11.2017 r. przeprowadza się konsultacje społeczne. Materiały informacyjne zawierające opis i rysunki przedsięwzięcia dostępne są również na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach.
Materiały będą udostępnione także w siedzibie MZD, przy ul. Prendowskiej 7, w pokoju nr 3, w trakcie trwania konsultacji we wtorki i czwartki w godzinach od 13:00 do 15:00.
Uwagi i opinie dotyczące wymienionego przedsięwzięcia można składać elektronicznie za pomocą poniższego formularza lub przesyłać w formie pisemnej pocztą, faxem lub e-mailem w terminie do dnia 10.11.2017 r.

Czytaj więcej Zobacz na mapie

Reklamy w Mieście Kielce - I etap Konsultacji Społecznych


I etap Konsultacji Społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.Uwagi i wnioski do projektu Uchwały Rady Miasta dotyczącej nośników reklamowych i szyldów w Mieście Kielce należy składać do Prezydenta Miasta Kielce:
1. w formie pisemnej,
2. ustnie do protokołu,
3. lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej : wypełniając poniższy formularz lub wysyłając uwagi na adres zofia.biel@um.kielce.pl
Uwagi do projektu Uchwały Rady Miasta mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do 14.11.2017 r. na adres: URZĄD MIASTA KIELCE, Rynek 1, 25-303 Kielce.

Czytaj więcej Zobacz na mapie

Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania „KIELCE POŁUDNIE - OBSZAR IV.1.1- ŚCIEGIENNEGO, OBRZEŻNA, CHODKIEWICZA, HUSARSKA” oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.


Zmiana planu obejmuje teren aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce Południe – Obszar 1” w rejonie ulic: Ściegiennego, Obrzeżnej, Chodkiewicza, Husarskiej, przyjętego uchwałą Nr XXVIII/649/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 3 października 2008 r. oraz tereny leśne, które zostaną przeznaczone pod pas drogowy ul. Obrzeżnej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy kierować do Prezydenta Miasta Kielce, z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy wniosek:
1. w formie pisemnej,
2. ustnie do protokołu,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres zofia.biel@um.kielce.pl, pośrednictwem geoportalu www.gis.kielce.eu lub poniższego formularza online.

Wnioski do zmiany planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do 22.05.2017 r. na adres: URZĄD MIASTA KIELCE, Rynek 1, 25-303 Kielce.

Czytaj więcej Zobacz na mapie

Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania „KIELCE ZACHÓD - OBSZAR V.5 MIELCZARSKIEGO, 1-MAJA, JAGIELLOŃSKA, GRUNWALDZKA”oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.


Plan dotyczy terenu ograniczonego ulicami Jagiellońską , Mielczarskiego, Grunwaldzką i linią kolejową Kielce-Częstochowa wraz z zabudową przy ulicy Herbskiej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu oraz wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy kierować do Prezydenta Miasta Kielce, z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku, oznaczenia nieruchomości, któej dotyczy wniosek:
1. w formie pisemnej,
2. ustnie do protokołu,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres zofia.biel@um.kielce.pl lub za pośrednictwem poniższego formularza online.

Wnioski do planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do 28.04.2017 r. na adres: URZĄD MIASTA KIELCE, Rynek 1, 25-303 Kielce.

Czytaj więcej Zobacz na mapie

Zmiana Nr 13 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce


Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany Studium oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.04.2017 r.


Zmianą Nr 13 Studium objęte są trzy obszary: rejon ul. Ciekockiej, tereny na wschód od Wietrzni oraz Psie Górki.

Czytaj więcej Zobacz na mapie

Zmiana Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE WSCHÓD – OBSZAR III.3 OSTROGÓRKA – Wojska Polskiego”


Zmiana planu dotyczy terenu położonego w południowo – wschodniej części Miasta Kielce w rejonie ulicy Wrzosowej i Łukowej. Wnioski do zmiany Nr 1 ww. planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.03.2017 r. na adres: Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25 –303 Kielce.

Czytaj więcej Zobacz na mapie

Zmiana Nr 14 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce


Konsultacje społeczne będą odbywać się w terminie 22.02.2017 r. - 17.03.2017 r.
Zmianą Nr 14 Studium objęty jest obszar położony w północnej części miasta na północ od ul. Łódzkiej i na zachód od ul. Zagnańskiej.

Uwagi do projektu zmiany Studium oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w
nieprzekraczalnym terminie do 17.03.2017 r.

Czytaj więcej Zobacz na mapie

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE ŚRÓDMIEŚCIE - OBSZAR 2 - BODZENTYŃSKA, PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO, IX WIEKÓW KIELC”


Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 24.01.2017 r. do 23.02.2017 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się 02.02.2017 r. o godzinie 16:00 w siedzibie Urzędu Miasta w Kielcach, ul. Rynek 1 – sala konferencyjna, I piętro.

Uwagi do projektu planu oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w
nieprzekraczalnym terminie do 12.03.2017 r.
na adres: URZĄD MIASTA KIELCE, Rynek 1, 25-303 Kielce.

Czytaj więcej Zobacz na mapie

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE ŚRÓDMIEŚCIE - OBSZAR 1 - ALEJA IX WIEKÓW KIELC, PIOTRKOWSKA, MOJŻESZA PELCA, SILNICZNA, CICHA”


Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 24.01.2017 r. do 23.02.2017 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się 01.02.2017 r. o godzinie 16:00 w siedzibie Urzędu Miasta w Kielcach, ul. Rynek 1 – sala konferencyjna, I piętro.

Uwagi do projektu planu oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w
nieprzekraczalnym terminie do 12.03.2017 r.
na adres: URZĄD MIASTA KIELCE, Rynek 1, 25-303 Kielce.

Czytaj więcej Zobacz na mapie

Przystąpienie do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE ZACHÓD - OBSZAR NIEWACHLÓW II” (w rejonie ulic: Batalionów Chłopskich, Malików)


Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o o podjęciu przez Radę Miasta Kielce uchwały Nr XXXIV/727/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE ZACHÓD - OBSZAR NIEWACHLÓW II” (w rejonie ulic: Batalionów Chłopskich, Malików) oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu oraz wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy kierować do Prezydenta Miasta Kielce, z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy wniosek:
1. w formie pisemnej,
2. ustnie do protokołu,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres zofia.biel@um.kielce.pl lub za pośrednictwem poniższego formularza online.

Wnioski do planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do 24.02.2017 r. na adres: URZĄD MIASTA KIELCE, Rynek 1, 25-303 Kielce.

Czytaj więcej Zobacz na mapie

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE POŁUDNIE - OBSZAR IV.2.2: U ZBIEGU ULIC WRZOSOWEJ I KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI”


Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o o podjęciu przez Radę Miasta Kielce uchwały Nr XXXIV/728/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE POŁUDNIE - OBSZAR IV.2.2: U ZBIEGU ULIC WRZOSOWEJ I KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI” oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu oraz wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy kierować do Prezydenta Miasta Kielce, z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku, oznaczenia nieruchomości, któej dotyczy wniosek:
1. w formie pisemnej,
2. ustnie do protokołu,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres zofia.biel@um.kielce.pl lub za pośrednictwem poniższego formularza online.

Wnioski do planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do 13.02.2017 r. na adres: URZĄD MIASTA KIELCE, Rynek 1, 25-303 Kielce.

Czytaj więcej Zobacz na mapie

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014 – 2020


Informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości:
1) zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, tj.:
- uzgodnieniem stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko,
- dokumentem „Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014 – 2020”,
- prognozą oddziaływania na środowisko do „Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014 – 2020”,
2) składania uwag i wniosków w terminie do 30 grudnia 2016 r.

Czytaj więcej Zobacz na mapie

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE PÓŁNOC OBSZAR II.4.3. – RADOMSKA – ulica Biskupa Mieczysława Jaworskiego”


Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR II.4.3. RADOMSKA – ul. Biskupa Mieczysława Jaworskiego” na obszarze miasta Kielce oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się 14.12.2016 r. o godzinie 16:00 w siedzibie Urzędu Miasta w Kielcach, ul. Rynek 1 – sala konferencyjna, I piętro.


Uwagi i wnioski dotyczące wymienionego projektu można składać w terminie do dnia 19.01.2017 r.

Czytaj więcej Zobacz na mapie

Przebudowa Placu Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego


W związku z przygotowywaniem dokumentacji projektowej w dniach 14.11.2016r. – 28.11.2016r. przeprowadza się konsultacje społeczne.Materiały informacyjne zawierające opis i rysunki przedsięwzięcia dostępne są również na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach (www.mzd.kielce.pl)

Uwagi i opinie dotyczące wymienionego przedsięwzięcia można składać w terminie do dnia 28.11.2016 r.

Czytaj więcej Zobacz na mapie

Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ul.Zagnańskiej z Witosa.


W związku z przygotowywaniem dokumentacji projektowej w dniach 10.10.2016 r. – 24.10.2016 r. przeprowadza się konsultacje społeczne. Materiały informacyjne zawierające opis i rysunki przedsięwzięcia są dostępne na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach oraz Urzędu Miasta Kielce na platformie „Idea Kielce” – Konsultacje Społeczne. Materiały będą udostępnione także w siedzibie MZD, przy ul. Prendowskiej 7, w trakcie trwania konsultacji we wtorki i środy w godzinach od 12:00 do 16:00

Uwagi i opinie dotyczące wymienionego projektu można składać w terminie do dnia 24.10.2016 r.

Czytaj więcej Zobacz na mapie

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR II.4.3. RADOMSKA – ul. Biskupa Mieczysława Jaworskiego, ul. Świętego Pawła i ul. Folwarcznej”


Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR II.4.3. RADOMSKA – ul. Biskupa Mieczysława Jaworskiego, ul. Świętego Pawła i ul. Folwarcznej” na obszarze miasta Kielce oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi i wnioski dotyczące wymienionego projektu można składać w terminie do dnia 11.11.2016 r.

Czytaj więcej Zobacz na mapie

„Rozbudowa ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności”


RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁĘCZNYCH

Czytaj więcej Zobacz na mapie

„Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 786 w zachodniej części miasta Kielce (odcinek od granicy miasta do ul. Wystawowej)”


RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Czytaj więcej Zobacz na mapie

„Budowa ul. Karczunek w Kielcach na odcinku od ul. Witosa do skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Sikorskiego”


RAPORT Z KONSULTACJI
W związku z przygotowywaniem dokumentacji projektowej w dniach 28.07.2016r. – 11.08.2016r. przeprowadza się konsultacje społeczne. Materiały informacyjne zawierające opis i rysunki przedsięwzięcia są dostępne na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach (www.mzd.kielce.pl) oraz Urzędu Miasta Kielce na platformie „Idea Kielce – Konsultacje Społeczne” (www.konsultacje.kielce.eu).


Czytaj więcej Zobacz na mapie

Konsultacje społeczne Planu mobilności dla Miasta Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego praz prognozy oddziaływania na środowisko


Prezydent Miasta Kielce informuje o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn.: „Plan mobilności dla Miasta Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego” wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko, przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu z udziałem społeczeństwa. Projekt „Plan mobilności dla Miasta Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego” określa w sposób kompleksowy możliwości transportowe na wskazanym w planie obszarze.

Zainteresowani mogą wnosić uwagi/wnioski do wymienionego planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do 14 września 2016 r.

Czytaj więcej Zobacz na mapie

Rozbudowa ul. Zagnańskiej i ul. Witosa w Kielcach wraz z połączeniem ul. Witosa z ul. Radomską


RAPORT Z KONSULTACJI
W związku z przygotowywaniem dokumentacji projektowej w dniach 22.03.2016r. – 12.04.2016 r. przeprowadza się konsultacje społeczne. Materiały informacyjne zawierające opis i rysunki przedsięwzięcia są dostępne na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach (www.mzd.kielce.pl) oraz Urzędu Miasta Kielce na platformie „Idea Kielce – Konsultacje Społeczne” (www.konsultacje.kielce.eu). Materiały będą udostępnione także w siedzibie MZD, przy ul. Prendowskiej 7, w pokoju nr 3, w trakcie trwania konsultacji we wtorki, środy i czwartki w godzinach od 13 do 15.

Czytaj więcej Zobacz na mapie

Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Prostej do ul. Tarnowskiej


ZAKOŃCZONE
W związku z przygotowywaniem dokumentacji projektowej w dniach 29.06.2016 r. – 13.07.2016 r. przeprowadza się konsultacje społeczne. Materiały informacyjne zawierające opis i rysunki przedsięwzięcia są dostępne na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach (www.mzd.kielce.pl) oraz Urzędu Miasta Kielce na platformie „Idea Kielce – Konsultacje Społeczne” (www.konsultacje.kielce.eu). Materiały będą udostępnione także w siedzibie MZD, przy ul. Prendowskiej 7, w pokoju nr 3, w trakcie trwania konsultacji we wtorki, środy i czwartki w godzinach od 13 do 15.

Wnioski i uwagi można składać do 13 lipca 2016 r.

Czytaj więcej Zobacz na mapie

Używamy Cookie

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w POLITYCE PRYWATNOŚCI.

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE