Konsultacje społeczne są narzędziem umożliwiającym dwukierunkową komunikację mieszkańców z władzami. Sprawnie prowadzone konsultacje pomagają urzeczywistniać idee społeczeństwa obywatelskiego uspołeczniając proces podejmowania ważnych dla miasta decyzji.TRWAJĄCE KONSULTACJE

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE POŁUDNIE – OBSZAR IV.2.2 U ZBIEGU ULIC WRZOSOWEJ I KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI” na obszarze miasta Kielce oraz prognozy oddziaływania na środowisko.


Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 12.02.2018 r. do 14.03.2018 r.
­Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się 07.03.2018 r. o godzinie 16:00 w siedzibie Urzędu Miasta w Kielcach, ul. Rynek 1 – sala konferencyjna, I piętro.
Zainteresowani mogą wnosić uwagi do projektu wyżej wymienionego planu oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Kielce:
1. w formie pisemnej,
2. ustnie do protokołu,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres zofia.biel@um.kielce.pl, pośrednictwem geoportalu

Czytaj więcej Zobacz na mapie

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE PÓŁNOC - OBSZAR II.2 CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWE U ZBIEGU ULIC ZAGNAŃSKIEJ I JESIONOWEJ” oraz prognozy oddziaływania na środowisko.


Zainteresowani mogą wnosić uwagi do projektu wyżej wymienionego planu oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Kielce
1. w formie pisemnej,
2. ustnie do protokołu,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres zofia.biel@um.kielce.pl, pośrednictwem geoportalu www.gis.kielce.eu

Czytaj więcej Zobacz na mapie

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE WSCHÓD – OBSZAR III.3 OSTROGÓRKA – Wojska Polskiegoj ” oraz prognozy oddziaływania na środowisko.


Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE WSCHÓD – OBSZAR III.3 OSTROGÓRKA – Wojska Polskiego” oraz prognozy oddziaływania na środowisko.
­­Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 19.01.2018 r. do 20.02.2018 r.
­Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się 06.02.2018 r. o godzinie 16:00 w siedzibie Urzędu Miasta w Kielcach, ul. Rynek 1 – sala konferencyjna, I piętro. Zainteresowani mogą wnosić uwagi do projektu wyżej wymienionego planu oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Kielce:
1. w formie pisemnej,
2. ustnie do protokołu,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres zofia.biel@um.kielce.pl lub za pośrednictwem poniższego formularza online.

Czytaj więcej Zobacz na mapie


KONSULTACJE ZAKOŃCZONE

KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.4.2: AL. JERZEGO SZAJNOWICZA – IWANOWA, UL. PIEKOSZOWSKA, UL. STAROWIEJSKA


Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o o podjęciu przez Radę Miasta Kielce uchwały Nr XLVII/1086/2017 z dnia 19 października 2017 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.4.2: AL. JERZEGO SZAJNOWICZA – IWANOWA, UL. PIEKOSZOWSKA, UL. STAROWIEJSKA” oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą wnosić uwagi do projektu wyżej wymienionego planu oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Kielce:
1. w formie pisemnej,
2. ustnie do protokołu,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres zofia.biel@um.kielce.pl., pośrednictwem geoportalu www.gis.kielce.eu

Czytaj więcej Zobacz na mapie

Konsultacje Społeczne ta temat modernizacji ścieżek rowerowych w naszym Mieście.


Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej.
W związku z przygotowywaniem dokumentacji projektowej, w dniach 27.10.2017 r. – 10.11.2017 r. przeprowadza się konsultacje społeczne. Materiały informacyjne zawierające opis i rysunki przedsięwzięcia dostępne są również na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach.
Materiały będą udostępnione także w siedzibie MZD, przy ul. Prendowskiej 7, w pokoju nr 3, w trakcie trwania konsultacji we wtorki i czwartki w godzinach od 13:00 do 15:00.
Uwagi i opinie dotyczące wymienionego przedsięwzięcia można składać elektronicznie za pomocą poniższego formularza lub przesyłać w formie pisemnej pocztą, faxem lub e-mailem w terminie do dnia 10.11.2017 r.

Czytaj więcej Zobacz na mapie

Reklamy w Mieście Kielce - I etap Konsultacji Społecznych


I etap Konsultacji Społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.Uwagi i wnioski do projektu Uchwały Rady Miasta dotyczącej nośników reklamowych i szyldów w Mieście Kielce należy składać do Prezydenta Miasta Kielce:
1. w formie pisemnej,
2. ustnie do protokołu,
3. lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej : wypełniając poniższy formularz lub wysyłając uwagi na adres zofia.biel@um.kielce.pl
Uwagi do projektu Uchwały Rady Miasta mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do 14.11.2017 r. na adres: URZĄD MIASTA KIELCE, Rynek 1, 25-303 Kielce.

Czytaj więcej Zobacz na mapie

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE PÓŁNOC - OBSZAR II.4.3- RADOMSKA- ul. Biskupa Mieczysława Jaworskiego, ul. Świętego Pawła i ul. Folwarcznej ” oraz prognozy oddziaływania na środowisko.


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się 20.09.2017 r. o godzinie 16:00 w siedzibie Urzędu Miasta w Kielcach, ul. Rynek 1 – sala konferencyjna, I piętro. Zainteresowani mogą wnosić uwagi do projektu wyżej wymienionego planu oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Kielce:
1. w formie pisemnej,
2. ustnie do protokołu,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres zofia.biel@um.kielce.pl lub za pośrednictwem poniższego formularza online.

Uwagi do projektu planu oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do 20.10.2017 r. na adres: URZĄD MIASTA KIELCE, Rynek 1, 25-303 Kielce.

Czytaj więcej Zobacz na mapie

Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania „KIELCE POŁUDNIE - OBSZAR IV.1.1- ŚCIEGIENNEGO, OBRZEŻNA, CHODKIEWICZA, HUSARSKA” oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.


Zmiana planu obejmuje teren aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce Południe – Obszar 1” w rejonie ulic: Ściegiennego, Obrzeżnej, Chodkiewicza, Husarskiej, przyjętego uchwałą Nr XXVIII/649/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 3 października 2008 r. oraz tereny leśne, które zostaną przeznaczone pod pas drogowy ul. Obrzeżnej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy kierować do Prezydenta Miasta Kielce, z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy wniosek:
1. w formie pisemnej,
2. ustnie do protokołu,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres zofia.biel@um.kielce.pl, pośrednictwem geoportalu www.gis.kielce.eu lub poniższego formularza online.

Wnioski do zmiany planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do 22.05.2017 r. na adres: URZĄD MIASTA KIELCE, Rynek 1, 25-303 Kielce.

Czytaj więcej Zobacz na mapie

Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania „KIELCE ZACHÓD - OBSZAR V.5 MIELCZARSKIEGO, 1-MAJA, JAGIELLOŃSKA, GRUNWALDZKA”oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.


Plan dotyczy terenu ograniczonego ulicami Jagiellońską , Mielczarskiego, Grunwaldzką i linią kolejową Kielce-Częstochowa wraz z zabudową przy ulicy Herbskiej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu oraz wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy kierować do Prezydenta Miasta Kielce, z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku, oznaczenia nieruchomości, któej dotyczy wniosek:
1. w formie pisemnej,
2. ustnie do protokołu,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres zofia.biel@um.kielce.pl lub za pośrednictwem poniższego formularza online.

Wnioski do planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do 28.04.2017 r. na adres: URZĄD MIASTA KIELCE, Rynek 1, 25-303 Kielce.

Czytaj więcej Zobacz na mapie

Zmiana Nr 13 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce


Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany Studium oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.04.2017 r.


Zmianą Nr 13 Studium objęte są trzy obszary: rejon ul. Ciekockiej, tereny na wschód od Wietrzni oraz Psie Górki.

Czytaj więcej Zobacz na mapie

Zmiana Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE WSCHÓD – OBSZAR III.3 OSTROGÓRKA – Wojska Polskiego”


Zmiana planu dotyczy terenu położonego w południowo – wschodniej części Miasta Kielce w rejonie ulicy Wrzosowej i Łukowej. Wnioski do zmiany Nr 1 ww. planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.03.2017 r. na adres: Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25 –303 Kielce.

Czytaj więcej Zobacz na mapie

Zmiana Nr 14 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce


Konsultacje społeczne będą odbywać się w terminie 22.02.2017 r. - 17.03.2017 r.
Zmianą Nr 14 Studium objęty jest obszar położony w północnej części miasta na północ od ul. Łódzkiej i na zachód od ul. Zagnańskiej.

Uwagi do projektu zmiany Studium oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w
nieprzekraczalnym terminie do 17.03.2017 r.

Czytaj więcej Zobacz na mapie

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE ŚRÓDMIEŚCIE - OBSZAR 1 - ALEJA IX WIEKÓW KIELC, PIOTRKOWSKA, MOJŻESZA PELCA, SILNICZNA, CICHA”


Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 24.01.2017 r. do 23.02.2017 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się 01.02.2017 r. o godzinie 16:00 w siedzibie Urzędu Miasta w Kielcach, ul. Rynek 1 – sala konferencyjna, I piętro.

Uwagi do projektu planu oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w
nieprzekraczalnym terminie do 12.03.2017 r.
na adres: URZĄD MIASTA KIELCE, Rynek 1, 25-303 Kielce.

Czytaj więcej Zobacz na mapie

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE ŚRÓDMIEŚCIE - OBSZAR 2 - BODZENTYŃSKA, PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO, IX WIEKÓW KIELC”


Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 24.01.2017 r. do 23.02.2017 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się 02.02.2017 r. o godzinie 16:00 w siedzibie Urzędu Miasta w Kielcach, ul. Rynek 1 – sala konferencyjna, I piętro.

Uwagi do projektu planu oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w
nieprzekraczalnym terminie do 12.03.2017 r. na adres: URZĄD MIASTA KIELCE, Rynek 1, 25-303 Kielce.

Czytaj więcej Zobacz na mapie

Przystąpienie do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE ZACHÓD - OBSZAR NIEWACHLÓW II” (w rejonie ulic: Batalionów Chłopskich, Malików)


Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o o podjęciu przez Radę Miasta Kielce uchwały Nr XXXIV/727/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE ZACHÓD - OBSZAR NIEWACHLÓW II” (w rejonie ulic: Batalionów Chłopskich, Malików) oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu oraz wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy kierować do Prezydenta Miasta Kielce, z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy wniosek:
1. w formie pisemnej,
2. ustnie do protokołu,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres zofia.biel@um.kielce.pl lub za pośrednictwem poniższego formularza online.

Wnioski do planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do 24.02.2017 r. na adres: URZĄD MIASTA KIELCE, Rynek 1, 25-303 Kielce.

Czytaj więcej Zobacz na mapie

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE POŁUDNIE - OBSZAR IV.2.2: U ZBIEGU ULIC WRZOSOWEJ I KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI”


Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o o podjęciu przez Radę Miasta Kielce uchwały Nr XXXIV/728/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE POŁUDNIE - OBSZAR IV.2.2: U ZBIEGU ULIC WRZOSOWEJ I KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI” oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu oraz wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy kierować do Prezydenta Miasta Kielce, z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku, oznaczenia nieruchomości, któej dotyczy wniosek:
1. w formie pisemnej,
2. ustnie do protokołu,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres zofia.biel@um.kielce.pl lub za pośrednictwem poniższego formularza online.

Wnioski do planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do 13.02.2017 r. na adres: URZĄD MIASTA KIELCE, Rynek 1, 25-303 Kielce.

Czytaj więcej Zobacz na mapie

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE PÓŁNOC OBSZAR II.4.3. – RADOMSKA – ulica Biskupa Mieczysława Jaworskiego”


Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR II.4.3. RADOMSKA – ul. Biskupa Mieczysława Jaworskiego” na obszarze miasta Kielce oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się 14.12.2016 r. o godzinie 16:00 w siedzibie Urzędu Miasta w Kielcach, ul. Rynek 1 – sala konferencyjna, I piętro.


Uwagi i wnioski dotyczące wymienionego projektu można składać w terminie do dnia 19.01.2017 r.

Czytaj więcej Zobacz na mapie

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014 – 2020


Informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości:
1) zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, tj.:
- uzgodnieniem stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko,
- dokumentem „Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014 – 2020”,
- prognozą oddziaływania na środowisko do „Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014 – 2020”,
2) składania uwag i wniosków w terminie do 30 grudnia 2016 r.

Czytaj więcej Zobacz na mapie

Przebudowa Placu Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego


W związku z przygotowywaniem dokumentacji projektowej w dniach 14.11.2016r. – 28.11.2016r. przeprowadza się konsultacje społeczne.Materiały informacyjne zawierające opis i rysunki przedsięwzięcia dostępne są również na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach (www.mzd.kielce.pl)

Uwagi i opinie dotyczące wymienionego przedsięwzięcia można składać w terminie do dnia 28.11.2016 r.

Czytaj więcej Zobacz na mapie

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR II.4.3. RADOMSKA – ul. Biskupa Mieczysława Jaworskiego, ul. Świętego Pawła i ul. Folwarcznej”


Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR II.4.3. RADOMSKA – ul. Biskupa Mieczysława Jaworskiego, ul. Świętego Pawła i ul. Folwarcznej” na obszarze miasta Kielce oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi i wnioski dotyczące wymienionego projektu można składać w terminie do dnia 11.11.2016 r.

Czytaj więcej Zobacz na mapie

Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ul.Zagnańskiej z Witosa.


W związku z przygotowywaniem dokumentacji projektowej w dniach 10.10.2016 r. – 24.10.2016 r. przeprowadza się konsultacje społeczne. Materiały informacyjne zawierające opis i rysunki przedsięwzięcia są dostępne na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach oraz Urzędu Miasta Kielce na platformie „Idea Kielce” – Konsultacje Społeczne. Materiały będą udostępnione także w siedzibie MZD, przy ul. Prendowskiej 7, w trakcie trwania konsultacji we wtorki i środy w godzinach od 12:00 do 16:00

Uwagi i opinie dotyczące wymienionego projektu można składać w terminie do dnia 24.10.2016 r.

Czytaj więcej Zobacz na mapie

„Rozbudowa ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności”


RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁĘCZNYCH

Czytaj więcej Zobacz na mapie

„Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 786 w zachodniej części miasta Kielce (odcinek od granicy miasta do ul. Wystawowej)”


RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Czytaj więcej Zobacz na mapie

Konsultacje społeczne Planu mobilności dla Miasta Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego praz prognozy oddziaływania na środowisko


Prezydent Miasta Kielce informuje o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn.: „Plan mobilności dla Miasta Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego” wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko, przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu z udziałem społeczeństwa. Projekt „Plan mobilności dla Miasta Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego” określa w sposób kompleksowy możliwości transportowe na wskazanym w planie obszarze.

Zainteresowani mogą wnosić uwagi/wnioski do wymienionego planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do 14 września 2016 r.

Czytaj więcej Zobacz na mapie

„Budowa ul. Karczunek w Kielcach na odcinku od ul. Witosa do skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Sikorskiego”


RAPORT Z KONSULTACJI
W związku z przygotowywaniem dokumentacji projektowej w dniach 28.07.2016r. – 11.08.2016r. przeprowadza się konsultacje społeczne. Materiały informacyjne zawierające opis i rysunki przedsięwzięcia są dostępne na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach (www.mzd.kielce.pl) oraz Urzędu Miasta Kielce na platformie „Idea Kielce – Konsultacje Społeczne” (www.konsultacje.kielce.eu).


Czytaj więcej Zobacz na mapie

Rozbudowa ul. Zagnańskiej i ul. Witosa w Kielcach wraz z połączeniem ul. Witosa z ul. Radomską


RAPORT Z KONSULTACJI
W związku z przygotowywaniem dokumentacji projektowej w dniach 22.03.2016r. – 12.04.2016 r. przeprowadza się konsultacje społeczne. Materiały informacyjne zawierające opis i rysunki przedsięwzięcia są dostępne na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach (www.mzd.kielce.pl) oraz Urzędu Miasta Kielce na platformie „Idea Kielce – Konsultacje Społeczne” (www.konsultacje.kielce.eu). Materiały będą udostępnione także w siedzibie MZD, przy ul. Prendowskiej 7, w pokoju nr 3, w trakcie trwania konsultacji we wtorki, środy i czwartki w godzinach od 13 do 15.

Czytaj więcej Zobacz na mapie

Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Prostej do ul. Tarnowskiej


ZAKOŃCZONE
W związku z przygotowywaniem dokumentacji projektowej w dniach 29.06.2016 r. – 13.07.2016 r. przeprowadza się konsultacje społeczne. Materiały informacyjne zawierające opis i rysunki przedsięwzięcia są dostępne na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach (www.mzd.kielce.pl) oraz Urzędu Miasta Kielce na platformie „Idea Kielce – Konsultacje Społeczne” (www.konsultacje.kielce.eu). Materiały będą udostępnione także w siedzibie MZD, przy ul. Prendowskiej 7, w pokoju nr 3, w trakcie trwania konsultacji we wtorki, środy i czwartki w godzinach od 13 do 15.

Wnioski i uwagi można składać do 13 lipca 2016 r.

Czytaj więcej Zobacz na mapie

Rozbudowa ul. Wojska Polskiego (DW 764) w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta


RAPORT Z KONSULTACJI
W związku z przygotowywaniem dokumentacji projektowej w dniach 16.03.2016r. – 06.04.2016r. przeprowadza się konsultacje społeczne. Materiały będą udostępnione także w siedzibie MZD, przy ul. Prendowskiej 7, w pokoju nr 4, w trakcie trwania konsultacji we wtorki, środy i czwartki w godzinach od 13:00 do 15:00.
Uwagi i opinie dotyczące wymienionego przedsięwzięcia można będzie przesyłać w formie pisemnej w terminie do dnia 06. 04. 2016r.

Czytaj więcej Zobacz na mapie

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.11.2. JANÓW – ZALESIE II – ŁOPUSZNIAŃSKA” na obszarze miasta Kielce oraz prognozy oddziaływania na środowisko


ZAKOŃCZONE
Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o podjęciu Uchwały Nr LII/943/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 07 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.11.2. JANÓW – ZALESIE II – ŁOPUSZNIAŃSKA” na obszarze miasta Kielce oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Plan obejmuje teren przylegający do zachodniej granicy Miasta Kielce z gminą Piekoszów (miejscowość Janów), położony po stronie południowej i północnej ulicy Łopuszniańskiej.

Wnioski i uwagi można składać do 31 maja 2016 r.

Czytaj więcej Zobacz na mapie

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020


ZAKOŃCZONE
W dniu 17.02.2016 r. Prezydent Miasta Kielce przyjął dokument pn.: „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020” - aktualizacja. Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z treścią ww. Strategii oraz podsumowaniem i uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na śrofowisko.

Czytaj więcej Zobacz na mapie

Program współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2016


ZAKOŃCZONE
Prezydent Miasta Kielce zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2016. Konsultacje trwają od 23 października do 6 listopada 2015 roku.

Czytaj więcej Zobacz na mapie

Projekt zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "KIELCE PÓŁNOC - OBSZAR II.2: CENTRUM HANDLOWO – USŁUGOWE U ZBIEGU ULIC ZAGNAŃSKIEJ I JESIONOWEJ"


ZAKOŃCZONE
Dnia 13.10.2015 r. upłynął termin, w którym zainteresowani mogli składać wnioski do wyżej wymienionego projektu miejscowego planu oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Obecnie wnioski złożone do plany poddane zostaną analizie i sporządzona zostanie koncepcja zagospodarowania, która następnie poddana zostanie kolejnym konsultacjom.

Czytaj więcej Zobacz na mapie

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Kielce


Rada Miasta Kielce w dniu 08.10.2015 r. przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Kielce"

Czytaj więcej Zobacz na mapie

Zmiana nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Piekoszowska III"


ZAKOŃCZONE
Uchwałą Rady Miasta Kielce Nr XVI/289/2015 z dnia 19 listopada 2015 r. przyjęto zmianę nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Piekoszowska III". Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z 31 grudnia 2015 r poz. 4201 wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym poz. 4202.

Czytaj więcej Zobacz na mapie

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE