Termin konsultacji 22.02.2017 r. - 17.03.2017 r.

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Kielce uchwały Nr XXXVI/755/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 14 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko. Zmianą Nr 14 Studium objęty jest obszar położony w północnej części miasta na północ od ul. Łódzkiej i na zachód od ul. Zagnańskiej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany Studium oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.03.2017 r.
1. w formie pisemnej,
2. ustnie do protokołu,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres zofia.biel@um.kielce.pl lub za pomocą geoportalu www.gis.kielce.eu

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do 17.03.2017 r. na adres:
URZĄD MIASTA KIELCE, Rynek 1, 25-303 Kielce.

UCHWAŁA O PRZYSTĄPIENIUZOBACZ NA MAPIE

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE