Wyłożenie odbywać się będzie w dniach 12.03.2018 r. – 12.04.2018 r

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„KIELCE PÓŁNOC - OBSZAR II.3 WARSZAWSKA - RADOMSKA - SIKORSKIEGO - PÓŁNOCNA DOLINA SILNICY” na obszarze miasta Kielce oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

­­Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 12.03.2018 r. – 12.04.2018 r.

­Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się 22.03.2018 r. o godzinie 16:00 w siedzibie Urzędu Miasta w Kielcach, ul. Rynek 1 – sala konferencyjna, I piętro.

Zainteresowani mogą wnosić uwagi do projektu wyżej wymienionego planu oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Kielce:
1. w formie pisemnej,
2. ustnie do protokołu,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres zofia.biel@um.kielce.pl oraz geoportalu www.gis.kielce.eu

Uwagi do projektu planu oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do 07.05.2018 r. na adres:
URZĄD MIASTA KIELCE, Rynek 1, 25-303 Kielce.


OGŁOSZENIE
WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE

Wnioski/uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Wnioski/uwagi powinny zawierać: nazwisko i imię lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku/uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Kielce.

LUB POBIERZ GO NA DYSK

wzór uwagi do planuwzór uwagi do prognozy

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE