Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o podjęciu Uchwały Nr LII/943/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 07 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.11.2. JANÓW – ZALESIE II – ŁOPUSZNIAŃSKA” na obszarze miasta Kielce oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Plan obejmuje teren przylegający do zachodniej granicy Miasta Kielce z gminą Piekoszów (miejscowość Janów), położony po stronie południowej i północnej ulicy Łopuszniańskiej.

Ogłoszenie o przystąpieniuUchwała wraz z uzasadnieniemZobacz na mapie

ETAP SKŁADANIA WNIOSKÓW ZAKOŃCZONY
Zainteresowani mogli składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2016 r. na adres: Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce lub online za pośrednictwem formularza online.

Uwagi i wnioski złożone do Prezydenta Miasta Kielce, z podaniem: imienia i nazwiska, nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy wniosek, są obecnie rozpatrywane.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE