Wyłożenie odbędzie się w dniach 13.04.2018 r. - 18.05.2018 r.

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE ZACHÓD - OBSZAR NIEWACHLÓW II” (w rejonie ulic: Batalionów Chłopskich, Malików) w Kielcach oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

­­Wyłożenie odbywa się w dniach od 13.04.2018 r. do 18.05.2018 r.

­Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Nr 1 rozwiązaniami odbędzie się 09.05.2018 r. o godzinie 16:00 w siedzibie Urzędu Miasta w Kielcach, ul. Rynek 1 – sala konferencyjna, I piętro.

Zainteresowani mogą wnosić uwagi do projektu wyżej wymienionego planu oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Kielce:
1. w formie pisemnej,
2. ustnie do protokołu,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres zofia.biel@um.kielce.pl lub za pośrednictwem geoportalu www.gis.kielce.eu

Uwagi do projektu planu oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do 04.06.2018 r. na adres:
URZĄD MIASTA KIELCE, Rynek 1, 25-303 Kielce.


OGŁOSZENIEWYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE

Wnioski/uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Wnioski/uwagi powinny zawierać: nazwisko i imię lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku/uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Kielce.

LUB POBIERZ GO NA DYSK

wzór uwagi do planuwzór uwagi do prognozy

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE