Wnioski i uwagi można składać w terminie 03.04.2019 r. - 07.05.2019 r.

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Kielce uchwały Nr V/63/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE ŚRÓDMIEŚCIE – OBSZAR I.4.1 – Wzgórze Karscha” oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu wyżej wymienionego planu oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Kielce:
1. w formie pisemnej,
2. ustnie do protokołu,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sylwia.pinda@um.kielce.pl, również za pośrednictwem formularza online.

Wnioski do projektu planu oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do 07.05.2019 r. na adres: URZĄD MIASTA KIELCE, Rynek 1, 25-303 Kielce.

Materiały informacyjne


INFORMACJA PREZYDENTA
OGŁOSZENIE PREZYDENTA
UCHWAŁA O PRZYSTĄPIENIU WRAZ Z UZASADNIENIEM
PREZENTACJA OBSZARU PLANU
ZOBACZ NA MAPIEWYŚLIJ FORMULARZ ONLINE


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), uprzejmie informujemy, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce.
    W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail iod@um.kielce.pl.
  2. podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z procedurą składnia wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE ŚRÓDMIEŚCIE – OBSZAR I.4.1 – Wzgórze Karscha” oraz uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko,
  3. podanie danych jest obowiązkowe, a podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora jest art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2018, poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 lit. c), art. 39 ust. 1, art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2018, poz. 2081 z późn. zm.),
  4. przekazane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procedury składnia wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE ŚRÓDMIEŚCIE – OBSZAR I.4.1 – Wzgórze Karscha” oraz uwag i wniosków do prognozy, bezterminowo, ze względu na zaklasyfikowanie dokumentacji do kategorii archiwalnej A,
  5. przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, kopii danych, usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych,
  6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem,
  7. w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wnioski/uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Wnioski/uwagi powinny zawierać: nazwisko i imię lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku/uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków/uwag jest Prezydent Miasta Kielce.


DO POBRANIA
WZÓR WNIOSKU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WZÓR UWAGI/WNIOSEKU DO PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Używamy Cookie

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w POLITYCE PRYWATNOŚCI.

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE