Raport z konsultacji społecznych

PROTOKÓŁ NR 1 Z WYŁOŻENIAPROTOKÓŁ NR 2 Z WYŁOŻENIAPROTOKÓŁ NR 3 Z WYŁOŻENIAPROTOKÓŁ NR 4 Z WYŁOŻENIAPODSUMOWANIEUZASADNIENIE


Składanie wniosków i uwag do 30.12.2016 r.

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o opracowaniu projektu dokumentu pt. „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014 – 2020” oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości:
1) zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, tj.:
- uzgodnieniem stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko,
- dokumentem „Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014 – 2020”,
- prognozą oddziaływania na środowisko do „Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014 – 2020”,

a) w wersji drukowanej – dokumentacja wyłożona jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Kielce w Wydziale Rozwoju i Rewitalizacji Miasta, Urząd Miasta Kielce, ul. Kozia 3, 25-514 Kielce w godzinach 7:30 –15:30 (tel. 41/36-76-361)
b) w formie elektronicznej, w formie plików do pobrania: na niniejszej stronie, stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce www.um.kielce.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kielce www.bip.kielce.eu, przy czym na ww. stronach internetowych dostępny jest również formularz zgłaszania uwag i wniosków;

2) składania uwag i wniosków w terminie do 30 grudnia 2016 r.:
a) pisemnie na adres: Urzędu Miasta Kielce w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego, Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta, Urząd Miasta Kielce, ul. Kozia 3, 25-514 Kielce,
b) ustnie do protokołu w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego, Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta, Urząd Miasta Kielce, ul. Kozia 3, 25-514 Kielce, w godzinach 7:30 –15:30,
c) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, pocztą elektroniczną na adres e-mail: artur.hajdarowicz@um.kielce.pl oraz przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na stronie internetowej www.um.kielce.pl

Zgodnie z art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Kielce. Organami właściwymi do opiniowania w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są: Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach.

Informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa, zostaną zamieszczone w uzasadnieniu dołączonym do przyjętej „Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014 – 2020”.

OGŁOSZENIEAKTUALIZACJA LPR 2014 - 2020UZGODNIENIE STOPNIA SZCZEGÓŁOWOŚCI PROGNOZYPROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKOZAŁĄCZNIKI

Używamy Cookie

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w POLITYCE PRYWATNOŚCI.

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE