Program Ochrony Środowiska

Program Ochrony Środowiska przedstawia aktualny stan środowiska, określa hierarchię niezbędnych działań, które zmierzają do poprawy jego stanu, umożliwia koordynację decyzji ( w tym decyzji administracyjnych) podejmowanych przez różne podmioty i instytucje, dzięki czemu możliwe jest bardziej efektywne wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju ujętej w art. 5 Konstytucji RP i traktatach Unii Europejskiej. Jego istotą jest powiązanie rozwoju gospodarczego ze wzrostem jakości życia ludności i poprawą stanu środowiska przyrodniczego.

Zrównoważony rozwój jest nie tylko koncepcją kompleksowej ochrony środowiska, ale przede wszystkim nowoczesną strategią zmierzającą do zapewnienia: trwałości rozwoju gospodarczego przy zapewnieniu dostępu do zasobów przyrodniczych obecnemu i następnym pokoleniom; poprawy jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie im egzystencji w czystym i zdrowym środowisku; wzrostu ekonomicznego poprzez racjonalizację zużycia energii, surowców i pracy oraz rozwój proekologicznych technologii; ochrony polskiego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, które powinniśmy przekazać następnym pokoleniom w stopniu równym lub wzbogaconym.
Obowiązek sporządzania Programu Ochrony Środowiska został nałożony na samorządy wszystkich szczebli w art. 17 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z jednoczesnym zobowiązaniem do uwzględnienia w nim wymogów określonych w Polityce Ekologicznej Państwa. Tym samym wprowadzono dla społeczeństwa, jako całości i społeczności lokalnych, obowiązek funkcjonowania w zgodzie z otaczającym środowiskiem. Program Ochrony Środowiska dla Kielc zawierający zadania gminy i powiatu powinien być powiązany z Programem Ochrony Środowiska Województwa Świętokrzyskiego

Jako zadania priorytetowe na terenie miasta Kielce wyznaczono siedem priorytetów

  • Edukacja ekologiczna społeczeństwa
  • Poprawa jakości powietrza atmosferycznego
  • Poprawa jakości wód powierzchniowych
  • Ograniczenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego
  • Ochrona systemu przyrodniczego miasta
  • Ochrona jakości wód podziemnych
  • Zapobieganie zagrożeniom naturalnym środowiska


FORMULARZ AKTYWNY DO 14.11.2018 r.

ZAPOZNAJ SIĘ Z PROJEKTEM

Cele ochrony środowiska wynikające z dokumentów strategicznych szczebla krajowego, wojewódzkiego i lokalnego
Standardy urządzania i pielęgnowania terenów zieleni w mieście
Ochrona drzew i krzewów na placu budowy
Prognoza oddziaływania na środowisko
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach
Opinia sanitarna
Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego


Używamy Cookie

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w POLITYCE PRYWATNOŚCI.

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE