Udział społeczeństwa w opracowaniu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Kielce na lata 2020 – 2024” wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko
(PONOWIENIE PROCEDURY)

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), Prezydent Miasta Kielce podaje do publicznej wiadomości informację o przyjęciu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Kielce na lata 2020 – 2024”. Program został przyjęty w drodze uchwały nr XXXI/604/2020 Rady Miasta Kielce z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Kielce na lata 2020 – 2024”. Uchwała ta została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 lipca 2020 r., poz. 2893, i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Z treścią ww. Programu, a także dołączonymi do niego:

 • Uzasadnieniem do „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Kielce na lata 2020–2024” wg art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa przy sporządzaniu dokumentu),
 • Podsumowaniem do „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Kielce na lata 2020–2024” wg art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko).
można zapoznać się:
 • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce www.bip.kielce.eu (odnośnik „Urząd Miasta Kielce” – „Środowisko” oraz „Ogłoszenia/obwieszczenia” – „Środowisko”)
 • na stronach internetowych Urzędu Miasta Kielce:
 • w siedzibie Urzędu Miasta Kielce – Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce, pok. 309, tel. 41 3676663.
 • OBWIESZCZENIE O PRZYJĘCIU PROGRAMU
  UCHWAŁA Rady Miasta Kielce wraz z Programem i streszczeniem w języku niespecjalistycznym
  UZASADNIENIE do „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Kielce na lata 2020–2024”
  PODSUMOWANIE do „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Kielce na lata 2020–2024”


  Formularz aktywny w dniach 25.05 - 15.06.2020 r.

  Zapraszamy do uczestnictwa w ponowionej procedurze udziału społeczeństwa w opracowaniu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Kielce na lata 2020 – 2024” wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko. Program ten został opracowany na podstawie mapy akustycznej z 2018 r.

  W ramach długofalowej polityki ochrony środowiska przed hałasem miasto Kielce opracowuje mapy akustyczne (w cyklach 5-letnich) a w oparciu o nie – programy ochrony środowiska przed hałasem. Program taki jest opracowywany dla miasta Kielce po raz drugi. Zostanie on następnie przyjęty uchwałą przez Radę Miasta Kielce.
  Celem „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Kielce na lata 2020 – 2024” jest określenie niezbędnych priorytetów i wskazanie działań mających na celu zmniejszenie uciążliwości i ograniczenie poziomu hałasu dla wszystkich obszarów miasta, w obrębie których zdiagnozowano w mapie akustycznej przekroczenie wartości dopuszczalnych hałasu w środowisku, określonych za pomocą wskaźników mających zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem (LDWN LN). Zakres Programu obejmuje analizę przede wszystkim tych obszarów, położonych w granicach administracyjnych Kielc, dla których wskaźnik M (charakteryzujący wielkość przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu oraz liczbę mieszkańców na danym terenie) przyjmuje największe wartości.

  Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, przy czym zachowują ważność uwagi i wnioski złożone od 10 do 30 kwietnia 2020 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Kielce. Informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski, zostaną zamieszczone w uzasadnieniu dołączonym do przyjętego programu.

  OBWIESZCZENIE PREZYDENTAPROJEKT PROGRAMUSTRESZCZENIE NIESPECJALISTYCZNE PROGRAMU

  PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
  PROGNOZA-oświadczenie kierującego zespołem autorów
  UZGODNIENIE ZAKRESU PROGNOZY RDOŚ
  UZGODNIENIE ZAKRESU PROGNOZY ŚPWIS
  NAJNOWSZE MAPY AKUSTYCZNE

  OPINIA SANITARNA
  OPINIA SANITARNA PONOWNA
  PISMO RDOŚ
  ODPOWIEDŹ NA PISMO RDOŚ
  OPINIA REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA


W przypadku dodatkowych pytań proszę kontaktować się z:
Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Środowiska
Referat Środowiska i Gospodarki Wodnej
tel. 41 36 76 663

Używamy Cookie

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w POLITYCE PRYWATNOŚCI.

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE