IDEA KIELCE

plik foto id: 1406000441

GEOPORTAL
Serwisy Mapowe Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej

Co to jest GIS (Geographic Information System)?

Dla lepszego zilustrowania istoty GIS, porównajmy go ze zwykłą papierową mapą. Podstawową korzyścią, jaką daje GIS jest możliwość pracy na całym obszarze opracowania. Dla przykładu miasto Kielce leży na 11 arkuszach mapy topograficznej w skali 1:10 000. Gdyby skleić wszystkie arkusze, żeby otrzymać jedną mapę całego miasta to zajęłyby one obszar prostokąta o wymiarach 140 na 180 cm. W GIS możemy pracować na całym interesującym nas obszarze i przy pomocy systemu analizować dane zgromadzone w jego bazach tworząc dowolne, potrzebne nam zobrazowania.

 
Tradycyjna mapa papierowa zawiera z góry określony zestaw danych. Przez to, że wszystkie one zgrupowane są razem, często znaczna ich część pozostaje niezauważona. GIS daje możliwość zestawienia w jednym momencie wybranego zestawu danych, dowolnego modyfikowania go w zalezności od potrzeb użytkownika. Korzystając z GIS można wyświetlić tylko te informacje, których w danym momencie potrzebujemy, można również zmienić kolejność wyświetlania danych.
 
Atrybuty opisowe to obok części geometrycznej integralny element danych GIS. Są to informacje dotyczące obiektów przestrzennych oraz informacje pośrednio związane z tymi obiektami. Np. obiekt "szkoła" może posiadać atrybuty opisowe takie jak np. adres, numer, patron, wysokość budynku, rok powstania, data ostatniego remontu, liczba klas, liczba uczniów, średnia z egzaminu gimnazjalnego, liczba olimpijczyków. Przede wszystkim jednak GIS daje nam możliwość zarządzania danymi wejściowymi i uzyskiwania z nich zupełnie nowego rodzaju informacji.
 

Geoportal, czyli powszechnie dostępne na stronach internetowych urzędu „okno” do zasobu danych przestrzennych o licznych funkcjach przydatnych nie tylko dla mieszkańców miasta, ale również dla obecnych u potencjalnych inwestorów, turystów czy gości i wystawców Targów Kielce. Informacje mogą być prezentowane są na tle wysokorozdzielczych ortofotomap lub numerycznego modelu terenu. Obok informacji z zakresu planowania przestrzennego i środowiska w kieleckim Geoportalu udostępnione zostały dane z zasobu geodezyjnego, takie jak ewidencja gruntów i budynków wraz z adresami oraz sieci uzbrojenia terenu.


Korzyści jakie daje GIS miastu Kielce:


- Lepszy dostęp do informacji dla mieszkańców, inwestorów oraz turystów.
- Udostępnianie pracownikom Urzędu ogromnych zasobów informacji i danych niezbędnych do ich pracy.
- Sprawniejsza obsługa interesantów.
- Zwiększenie efektywności wykonywania codziennych zadań w Urzędzie poprzez szybki dostęp do aktualnych, dokładnych cyfrowych informacji.
- Znaczne obniżenia kosztów oraz poprawa efektywności pracy poprzez eliminację lub znaczne ograniczenie powielania tych samych danych w poszczególnych Referatach Urzędu.
- Poprawa dokładności istniejących informacji.
- Wsparcie wszelkich procesów decyzyjnych.
- Poprawa efektywności zarządzania zasobami Miasta, w tym w zakresie gospodarki przestrzennej.
- Lepszy monitoring środowiska (w tym monitoring hałasu, rozkładu zanieczyszczeń oraz ocena zagrożeń środowiska).
- Możliwość generowania map tematycznych, zadawania pytań do bazy danych i tworzenia raportów.
- Wsparcie promocji miasta .

Na zakończenie trzeba podkreślić, że celem władz Kielc jest budowa zintegrowanego systemu informatycznego wspomagania procesów zarządzania dla Miasta wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną i zapewnienie dla jego realizacji odpowiedniej infrastruktury informacji przestrzennej. Planowany jest więc rozwój Systemu, włączenie do niego wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta, udostępnienie w jego ramach danych przestrzennych służbom ratowniczym i Policji, kieleckim uczelniom oraz współpraca zmierzająca do wspólnego korzystania z danych przestrzennych, dokładniejszych i pełniejszych oraz zawsze aktualnych.


Kontakt

Urząd Miasta Kielce 
Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem - Smart City 
tel. 41 36 76 100
e-mail: smartcity@kielce.eu


plik foto id: 1401806923

Napisz do nas

wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków
podany adres e-mail pasuje do wzoru: moja-nazwa@moja-domena.plpodany adres e-mail nie został wprowadzony lub jest błędny, wpisz wg wzoru: moja-nazwa@moja-domena.pladres e-mail wg wzoru: moja-nazwa@moja-domena.pl
kostka 1
operator
kostka 1
nie wprowadzono żadnej wartości lub wprowadzono błędną, proszę wpisać tylko cyfry, wpisz np: 1, 2, 100podaj wynik obliczeń aby wyeliminować automatyczne wypełnianie formularzy

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, iż:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce,
b) w przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail iod@um.kielce.pl,
c) podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z obsługą przez Urząd Miasta w Kielcach formularza kontaktowego zamieszczonego w serwisie Idea Kielce,
d) przekazane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi formularza kontaktowego, jednak nie dłużej niż przez 5 lat z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, jakie mogą mieć związek z realizacją niniejszej usługi,
e) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem,
f) przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, kopii danych, usunięcia danych,
g) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z korespondencją prowadzoną drogą elektroniczną i przetwarzania jej dla celów wynikających z przedmiotu korespondencji, w tym zwłaszcza w celu odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie lub zgłoszenie. W każdym momencie ma Pani/Pan prawo odwołać swoją zgodę składając stosowne oświadczenie w Urzędzie Miasta Kielce, Wydział Systemów Zarządzania i Usług Informatycznych, ul. Strycharska 6, pok. 508.

Dziękujemy za wysłanie wiadomości