IDEA KIELCE

plik foto id: 1406000441

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego - Ankieta diagnostyczna

Zapraszamy mieszkańców Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego* do wzięcia udziału w ankiecie, która będzie wykorzystana do prac nad dokumentem pod nazwą „Diagnoza Społeczno-Gospodarcza Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego”. Diagnoza ta stanowić będzie bazę wyjściową do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Dokument ten przyczyni się do wzmocnienia istniejącej współpracy partnerów KOF i będzie podstawą do wspólnego aplikowania o środki unijne.