IDEA KIELCE

plik foto id: 1406000441

Bezpieczeństwo ekologiczne

Wskaźniki obejmujące zagadnienia związane z ochroną przeciwpowodziową oraz ochroną przez innymi zagrożeniami środowiskowymi.

wskaźnik  2009r.   2011r.  źródło i metodyka
Tereny narażone na osuwanie się mas ziemnych b.d. 0,14 % opis  
Decyzje o warunkach zabudowy wydane dla
terenów zagrożonych niebezpieczeństwem
powodzi lub osuwania się mas ziemnych
b.d. 92 opis  
Pozwolenia na budowę wydane dla terenów
zagrożonych niebezpieczeństwem powodzi
lub osuwania się mas ziemnych
b.d. 172 opis
Opracowane nowe mpzp na terenach
zagrożonych niebezpieczeństwem powodzi
lub osuwania się mas ziemnych
b.d. 16 % opis  
Udział terenów zalewowych b.d. 5 % opis  
Udział zabudowy na terenach zalewowych b.d. 2,5 % opis
Mapa potencjalnych zagrożeń środowiska mapa opis

Prezentowany wybór wskaźników stanowi jedynie wstęp do przedstawianych treści. Ich zakres będzie sukcesywnie poszerzany a serwis rozwijany o nowe zagadnienia.