IDEA KIELCE

plik foto id: 1406000441
plik foto id: 1406292689

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

do udziału w projekcie promującym przedsiębiorczość:
„KIELECCY RZEMIEŚLNICY”

wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków
+48
podany numer TELEFONU pasuje do wzoru: 123456789podany numer TELEFONU nie został wprowadzony lub jest błędny, wpisz wg wzoru: 123456789
numer TELEFONU wg wzoru: 123456789
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków(pole obowiązkowe - opisz krótko, na jakim terenie będzie świadczona usługa)
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znakówpełny link do strony www wg. wzoru: http://abcdefgh.pl (najlepiej wklejony z przeglądarki www)
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znakówpełny link do profilu Facebook wg. wzoru: http://www.facebook.com/abcdefg/ (najlepiej wklejony z przeglądarki www)
(pole obowiązkowe - (informacje o początkach pracy rzemieślniczej, pasji, nauce zawodu, jak również o firmie czy zakładzie)
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków(pole obowiązkowe - imię i nazwisko widoczne będzie tylko dla administratorów serwisu, nie będą publikowane na stronie www)
podany adres e-mail pasuje do wzoru: moja-nazwa@moja-domena.plpodany adres e-mail nie został wprowadzony lub jest błędny, wpisz wg wzoru: moja-nazwa@moja-domena.pl(pole obowiązkowe - adres widoczny będzie tylko dla administratorów serwisu, nie będzie publikowany na stronie www)
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane” Rozporządzenie 2016/679”, oraz art. 81. ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oświadczam, że:
organizowanym przez Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej, Biuro ds. Przedsiębiorczości i Centrum Obsługi Inwestora, ul. Strycharska 6, pok. 4, 14, 25-659 Kielce.
a następnie na rozpowszechnianiu poprzez publiczne udostępnianie za pośrednictwem konta na portalu społecznościowym Facebook Miasta Kielce oraz Centrum Obsługi Inwestora, na oficjalnej stronie internetowej www.um.kielce.pl, www.invest.kielce.pl oraz wszelkich materiałach fotograficznych i reklamowych związanych z Projektem.
Ponadto zostałem/am poinformowana/y o tym, iż:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, zwany dalej Administratorem, Rynek 1,
25-303 Kielce. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, pisząc na adres Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: prezydent@um.kielce.pl 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: iod@um.kielce.pl lub pisząc na adres Administratora.
3. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z udziałem w Projekcie pn. “Kieleccy Rzemieślnicy”.
4. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do uczestnictwa w niniejszym Projekcie. Podstawą do ich przetwarzania jest udzielona przeze mnie zgoda, którą mogę odwołać w każdej chwili, kontaktując się z Wydziałem Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej, Biuro ds. Przedsiębiorczości i Centrum Obsługi Inwestora, ul. Strycharska 6, pok. 4, 14, 25-659 Kielce.
5. Moje dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą podlegały profilowaniu.
6. Moje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
7. Odbiorcami danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz/lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem. Niniejsze umowy będą zawierały zapisy określające warunki oraz zasady, na jakich niniejsze podmioty będą przetwarzać Państwa dane.
8. Moje dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przeze mnie zgody na ich przetwarzanie, co skutkować będzie usunięciem informacji o mojej osobie ze wszystkich źródeł promujących niniejszy Projekt, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej cofnięciem.
9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do:
- dostępu do danych osobowych,
- kopii danych,
- usunięcia danych,
- sprostowania danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- przeniesienia danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.
10. W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu moich danych osobowych przez Administratora przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

Dziękujemy formularz został zapisany.

plik foto id: 1406292722